Ajuts per a la retirada de residus d’amiant i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. Part 1

|

Entrevistes | Projectes | RVE | Solar | Solucions tècniques | Sostenibilitat | Uralita

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, ha aprovat les bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant (o també anomenats uralita o fibrociment) i a la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. Aquestes mesures tenen com a objectiu garantir una gestió adequada dels residus, protegir la salut pública i promoure la millora ambiental i l’eficiència energètica dels edificis a Catalunya.

Les bases reguladores s’emmarquen dins la Llei reguladora dels residus i altres normatives relacionades. L’Agència de Residus de Catalunya busca promoure la retirada de residus d’amiant en òptimes condicions i incentivar la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic en edificis on s’hagi retirat aquest material. L’objectiu és reduir l’impacte ambiental, fomentar la prevenció i la reducció de residus, així com la seva reutilització, reciclatge i valorització.

Requisits per a la subvenció:

Per optar als ajuts, les persones beneficiàries han de complir diversos requisits, com:

  • disposar de la corresponent autorització per a la retirada d’amiant, emesa per l’autoritat laboral
  • presentar un pressupost o factura emesa per una empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (a Boquet hi estem acreditats)
  • també s’han d’efectuar els tràmits de control i seguiment necessaris per a la gestió dels residus d’amiant, segons la normativa vigent.

Quantia i condicions de les subvencions:

Les subvencions són de caràcter econòmic i cobreixen el 100% de les factures presentades, amb un límit màxim de 30.000 euros per actuació subvencionada. L’import inclou la retirada d’amiant, el seu transport i la gestió dels residus mitjançant empreses inscrites als registres corresponents. Cal destacar que l’import de la subvenció concedida no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.

Les subvencions són de caràcter econòmic i cobreixen el 100% de les factures presentades, amb un límit màxim de 30.000 euros per actuació subvencionada.

Despeses subvencionables:

Es consideren despeses subvencionables aquelles que estiguin relacionades directament amb l’activitat subvencionada i que siguin necessàries per a la seva execució. Això inclou la retirada, el transport i el tractament dels residus d’amiant, així com els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme aquestes tasques, per tant, no es consideren subvencionables els materials d’obra utilitzats per substituir l’amiant retirat.

Com presentar la sol·licitud?

Les persones interessades en optar als ajuts hauran de presentar una sol·licitud mitjançant els formularis habilitats i disponible a través de l’Agència de Residus de Catalunya. La sol·licitud s’acompanyarà dels documents requerits, com ara l‘autorització per a la retirada d’amiant, el pressupost o factura emesa per l’empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant, i qualsevol altre document que pugui ser requerit.

Un cop presentada la sol·licitud, es realitzarà una avaluació tècnica per part de l’Agència de Residus de Catalunya per verificar que es compleixen els requisits i condicions establerts. Aquesta avaluació podrà incloure visites a les instal·lacions per part de personal tècnic qualificat.

Un cop aprovada la sol·licitud, es procedirà a la concessió de la subvenció i es formalitzarà el pagament corresponent. Cal tenir en compte que les subvencions estan subjectes a la disponibilitat pressupostària i es concediran segons l’ordre de presentació de les sol·licituds fins a l’esgotament del crèdit assignat.

Les persones beneficiàries dels ajuts hauran de complir amb els compromisos establerts en les bases reguladores. Això inclou, entre d’altres, la realització de les actuacions subvencionades dins del termini establert, la justificació de les despeses realitzades, la col·laboració en les actuacions de control i seguiment, i la conservació de la documentació rellevant durant un període determinat.

Els ajuts per a la retirada de residus d’amiant i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya representen una oportunitat per promoure una gestió adequada dels residus, millorar l’eficiència energètica dels edificis i contribuir a la transició cap a un model més sostenible. És important que les persones interessades en aquestes actuacions coneguin els requisits, condicions i procediments per poder accedir a les subvencions i contribuir al desenvolupament d’una Catalunya més sostenible i saludable.

Formulario de Contacto página principal

Persona de contacto

Instalación Fotovoltaica

¿Qué más necesitas?

Powered by