Ajuts per a la retirada de residus d’amiant i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya: Quantia de la subvenció i intensitat de les ajudes i despeses subvencionables (II)

|

Entrevistes | Projectes | RVE | Solar | Solucions tècniques | Sostenibilitat | Uralita

Si t’estàs plantejant iniciar un nou projecte o realitzar reformes a les teves instal·lacions, és important destacar que existeixen subvencions específiques disponibles, en aquest blog et donarem més detalls sobre les subvencions relacionades amb la reforma i com es poden aplicar al teu cas específic.

Les subvencions són una eina important per ajudar les empreses a dur a terme projectes de reforma integrals i fomentar iniciatives sostenibles. En aquest article, ens centrarem en dues àrees clau de subvencions: la descontaminació de l’amiant i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum. En aquesta segona part explorarem la quantia de les subvencions i la intensitat de les ajudes, així com les despeses subvencionables.

La quantitat màxima de les subvencions està determinada per la inversió o el cost de les accions necessàries per dur a terme els projectes.

Per als casos de retirada de cobertes de fibrociment amb contingut d’amiant, s’estableixen imports màxims subvencionables segons la seva grandària. A continuació es detallen els imports per m2 en funció de la superfície de les cobertes:

  • Cobertes d’amiant de fins a 49 m2: 2.000 €.
  • Cobertes d’amiant de 50 m2 fins a 99 m2: 40 €/m2.
  • Cobertes d’amiant de 100 m2 fins a 499 m2: 30 €/m2.
  • Cobertes d’amiant de 500 m2 fins a 999 m2: 25 €/m2.
  • Cobertes d’amiant a partir de 1.000 m2: 20 €/m2.

L’ús de l’energia solar és cada vegada més popular per a la generació d’electricitat. Per fomentar l’adopció de l’autoconsum fotovoltaic, s’han establert subvencions per cobrir les despeses econòmiques associades a la instal·lació de plaques solars. Aquestes subvencions són de caràcter monetari i es calculen en funció de la potència pic instal·lada i el rang de potència corresponent.

L’import de la subvenció es determina multiplicant la potència pic instal·lada pel valor específic segons el rang de potència.

  • Menys de 10 kWp: 534 €/kWp
  • Entre 10 kWp fins a 100 kWp: 318 €/kWp
  • Més de 100 kWp: 262 €/kWp

És important destacar que el valor total de la subvenció no pot superar les despeses subvencionables reals de la instal·lació fotovoltaica, documentades adequadament.

Despeses subvencionables:

Les despeses subvencionables són aquelles que estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són estrictament necessàries per a la seva realització. Aquestes despeses han de realitzar-se dins del termini i les condicions establertes a les bases reguladores. És important destacar que els béns o serveis subvencionats no poden superar el seu valor de mercat.

Específicament, les despeses subvencionables inclouen:

  • la retirada, el transport, el tractament i els mitjans auxiliars dels elements que continguin amiant
  • la substitució de les cobertes retirades i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les cobertes afectades.

El tractament dels residus d’amiant ha de ser realitzat per empreses registrades al Registre d’Empreses per a Risc d’Amiant (RERA), del qual, des de Boquet que oferim serveis integrals disposem de dita acreditació amb nº de registre 69/AB/22.

Cal destacar que les despeses necessàries per a la instal·lació de les plaques solars  a les cobertes afectades també són subvencionables. No obstant això, l’IVA no serà subvencionable si el beneficiari pot deduir-lo. A més, les despeses pròpies, com les despeses de personal, de funcionament o despeses generals, no seran subvencionables en el cas de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic.

Per a més informació, pots visitar la pàgina oficial de la GenCAT.

Formulario de Contacto página principal

Persona de contacto

Instalación Fotovoltaica

¿Qué más necesitas?

Powered by